کشاورزي، موتور محرك تولید و اشتغال در فضاي اقتصادي کشور

0
124

مقدمه

کشاورزي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه بخش غالب در اقتصاد ملی محسوب میشود. بررسی روند تحول اقتصادي در کشورهاي مختلف، نشاندهنده نقش و اهمیت بخش کشاورزي در توسعه پایدار این کشورها است ۱٫ این بخش، ۴۵ تا ۹۰ درصد تولید و ۶۰ تا ۹۶ درصد اشتغال جوامع در حال توسعه را شامل میشود. لذا. رشد و توسعه این کشورها ارتباط نزدیکی با توسعه کلی بخش کشاورزي دارد ۵۱درصد بود که این رقم در ، بر اساس اعلام بانک مرکزي، رشد بخش کشاورزي در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳سال ۹۵ به ۵,۷ درصد رسید ۳٫ همچنین تراز تجاري بخش کشاورزي که در سال ۹۲ ، منفی ۸,۱ میلیارد دلار بود،
در سال ۹۵ به حدود منفی ۲ میلیارد دلار رسید ۴٫ بر اساس این آمار میتوان گفت که به سبب افزایش تولید محصولات کشاورزي در کشور، کاهش قابلتوجهی در واردات محصولات غذایی رخ داده است. در همین طی ۳,۵ سال گذشته در » : راستا، روحانی، رئیسجمهور، در پیام نوروزي خود، با قدردانی از کشاورزان، گفت.« تولید محصولات کشاورزي و مواد غذایی به سمت خوداتکایی حرکت کرده ایم.

جمع بندی:

عدم برخورداري از معافیتهاي مالیاتی و مزایاي دیگر مانند تخفیف تعرفههاي آب و برق، ناکافی بودن تسهیلات سرمایه در گردش، فرسودگی ماشینآلات و روند طولانیمدت بررسی طرحهاي متقاضیان صنایع تبدیلی در. بانکها ۱۵در مجموع ضمن اذعان به پیشرفت کشاورزي طی سالهاي اخیر، باید گفت که ظرفیت کارآفرینانه ي بخش کشاورزي به خصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی به طور کامل محقق نشده است. لذا با توجه به شعار امسال، انتظار میرود که گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها با استفاده از ظرفیتهاي قانونی، ارائه تسهیلات و نیز اعطاي مشوقهاي صاداراتی، در دستور کار قرار گیرد. نباید از نظر دور داشت که فعالسازي ظرفیت کشاورزي و صنایع تبدیلی، اشتغالزایی و متعاقباً تثبیت جمعیتی روستاها را در پی دارد.

دانلود کنید:۱۰۳۱_کشاورزي،_موتور_محرك_تولید_و

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here