نگاهی بر نظرات موافقان و مخالفان چراي دام در مرتع

0
158

مقدمه

طی چند سال اخیر با پشتیبانی و حمایت کامل سازمان حفاظت محیطزیست طرحتعادل دام و »صوب سال ۱۳۷۷ )، از سوي مسئولین پیگیري میشود ۲٫ طرح مذکور با این ادعا که میزان بهرهبرداري ) «از مراتع، سه برابر ظرفیت مراتع کشور است ۳ کاهش تعداد دام سبک را در دستور کار قرار داد. در این رابطه و در اردیبهشت ماه ۹۶ ، معاون وزیر جهاد کشاورزي اعلام نمود که طی چند سال گذشته یکمیلیون رأس دام از مراتع کشور حذفشده است ۴٫ البته باید در نظر داشت که طرح خروج دام از مراتع، مخالفینی نیز دارد.

گزارش حاضر در پی آن است که نظر موافقان و مخالفان طرح تعادل دام و مرتع را ارائه و تبیین نماید.

جمع بندی:

در حال حاضر کشور در نهادههاي فناورانهي تولید محصولات غذایی  بالأخص نهادههاي نژادي مانند بذرهاي اصلاحشده، مرغ لاین و اسپرم گاوي  به دیگر کشورها وابستگی دارد که این وابستگی بهعنوان یکی از چالشهاي جدي کشور جهت دستیابی به خودکفایی در تولید غذاهاي اساسی محسوب میشود. باید متذکر شد که اجراي طرح تعادل دام و مرتع به این وابستگی دامن زده است. قابل تأمل آنکه مقام معظم رهبري در  بیانات نوروزي سال ۹۶ ، بر تولید علوفه دامها در داخل و عدم واردات آن از سایر کشورها تأکید کردند ۱۸ از جمع بندي اخبار و اتفاقاتی که در حوزه محیط زیست و کشاورزي رخ میدهد، میتوان دو نگاه را استخراج نمود: نگاه نخست به بهانه حفظ حداکثري محیط زیست به دنبال محدودسازي کشاورزي و دامداري است، از این منظر، حفظ محیط زیست به طور کامل بر خودکفایی محصولات کشاورزي اولویت دارد و لذا واردات محصولات کشاورزي باید جایگزین فعالیتهاي ظاهراً مخرب زیست محیطی شود؛ اما در نگاه دوم حفاظت از محیط زیست توأمان با خودکفایی محصولات اساسی دنبال میشود. بر این اساس براي صیانت از محیط زیست، اصلاح الگوي کشت و توسعه شیوههاي تولیدات در جهت خودکفایی و قطع وابستگی به دیگر کشورها در دستور کار قرار میگیرد.

دانلود کنید: نگاهی بر نظرات موافقان و مخالفان چرای دام در مرتع

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here