مهمترین رویکردها و فعالیت‌های اتاق ایران در سال ۹۵

0
121

مقدمه

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نمونه­ای از تشكل‌های بخش خصوصی است که در سال‌ ۱۳۲۰ با عنوان «اتاق بازرگانی» تأسيس شد. به مرور زمان و با اضافه شدن بخش‌های صنایع و معادن در سال ۱۳۴۸ و بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۰، این تشكل به یک تشكل عمومی تبدیل شد. از سال ۱۳۹۰ و همزمان با جامعیت موضوعی اتاق ایران، ذیل «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» اختیارات گسترده‌ای به اتاق داده شد؛ به گونه‌ای که پس از آن، مسئولین اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی کشور اعلام می‌کردند. بر اساس ماده ۵ قانون اتاق ایران وظایف و اختیارات اتاق عبارتند از:

الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج – همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق

د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

هـ – تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت‌های اتاق.

ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.

ک- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

ل- دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می‌باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.

با توجه به اختیارت و وظایف گسترده‌ای که به اتاق ایران محول شده است، این تشکل از امکانات مختلفی همچون حق حضور در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی، بهره‌مندی از درآمدهای پایدار و حق مشاوره رسمی به حاکميت برخوردار است که این موارد بر قدرت سياسی-اقتصادی آن افزوده است. لذا با توجه به اهمیت جایگاه اتاق ایران، گزارش پیش رو سعی کرده است تا به مهم‌ترین رویکردها و فعالیت‌های آن در سال ۹۵ بپردازد.

دانلود کنید: رویکردها_و_اقدامات_اتاق_ایران_

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here