بررسی وضعیت اسقلال دانشگاه‌ها در ایران

0
50

همزمـان بـا تأسـیس دانشـگاه تهـران به عنـوان نسـل نخسـت دانشـگاههای جدیـد، موضـوع اسـتقلال ایـن نهـاد از مداخـلات دولتی مطرح گردید. این موضـوع بعد از پیروزی انقلاب اسـلامی و توسـعه دانشـگاهها به طرق مختلف و با تلقی های گونا گون در مجامع دانشـگاهی و نهادهـای قانونگـذار مـورد پیگیـری قرارگرفـت؛ در ایـن رابطـه طـی سـال های اخیر، بسـیاری از کارشناسـان و مسـئولین، اصل موضوع اسـتقلال دانشـگاه را مورد تأیید قـرار داده اند.
در فضـای فکـری دانشـگاهی ایـران تعریـف ثابتـی از موضوع اسـتقلال دانشـگاهها وجود نـدارد ولـی بهعنـوان یـک تعریـف عمومـی میتـوان تعریـف اسـتقلال دانشـگاه را منبعـث از الگـوی خودتنظیمـی در سیاسـتگذاری عمومـی دانسـت کـه در آن دخالـت دولـت در امـورات جـاری دانشـگاهها بـه حداقـل میرسـد اما اعمـال حاکمیـت دولـت بـا نظـارت هدفمنـد بـر نقـاط حیاتـی و کلیـدی و بـا ابـزار گونا گـون دولـت اجرایـی میشـود

دانلود گزارش: استقلال دانشگاه‌ها- ن۲- وب_۲

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here