بررسی مصوبه مجلس پیرامون مالیات بر ارزش افزوده

0
128

 مقدمه
است که مصرفکننده )خریدار( آن را به همراه بهای خرید کالا یا » مالیات غیرمستقیمی « مالیات بر ارزش افزوده خدمات میپردازد و دریافت کننده )فروشنده( موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند ۱ . این نوع مالیات در کشورهای توسعهیافته بهمنظور تحقق اهداف زیر پیاده شده است:
۱ . شفافسازی مبادلات اقتصادی به دلیل ردیابی معاملات در زنجیرههای واردات، تولید و صادرات و
جلوگیری از کاهش قاچاق
۲ . اخذ مالیات بیشتر از مصرفکنندگان کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری
۳ . افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای جاری دولت
۴ . جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول نهایی ۲
۵ . رسمی سازی اقتصاد و گسترش پایههای مالیاتی ۳
وضع این نوع مالیات در سال ۱۳۸۷ ، از طرف مجلس شورای اسلامی بهصورت آزمایشی و در بازهای ۵ ساله، تصویب گشت و البته بعد از اتمام دوره زمانی مزبور، مورد تمدید واقع شد ۴ .
جهت اخذ این نوع مالیات تاکنون، سازمان امور مالیاتی با لحاظ برخی مسائل فنی و امکانات خود و همچنین در نظر گرفتن آراء اتحادیهها، اصناف و فعالان اقتصادی و با صدور فراخوانهای مختلف طی چند مرحله، توانسته است بخش قابلتوجهی از فعالان اقتصادی را مشمول اجرای این قانون بکند. تا به تاریخ اسفندماه ۱۳۹۵ ، حدود ۵۲۲ هزار نفر برای اجرای قانون و بهعنوان مؤدی مالیات بر ارزشافزوده ثبتنام کردهاند. ۵ این افراد بیشتر در سطوح بالای زنجیره تولیدات اقتصادی قرار دارند. قرار بود با دائمی شدن قانون مذکور، سطوح میانی و پاییندستی اقتصاد نیز به مشمولان قانون اضافه شوند و بدین ترتیب فشار این نوع مالیات بر مهم واسطههای تولیدتوزیع شود ۶ .اما اخیراً مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ ، مأخذ مالیات بر ارزشافزوده را، ارزش محصول برای مصرف نهائی تعیین کرده است ۷ . این امر بدین مفهوم خواهد بود که اخذ مالیات از گروههای بالادستی جای خود را به دریافت مالیات از گروههای پاییندستی و خُرد خواهد داد. این امر با واکنشهایی همراه بود. برخی از این مصوبه دفاع و برخی دیگر نیز، آن را مورد انتقاد قرار دادند که در ادامه آرای هر کدام ذکر خواهد شد.

جمع بندی
به دلیل واکنشهای فوق، تاج گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در ۸ اسفند، اعلام نمود که بنا به سفارش رئیس مجلس قرار است که این موضوع در جلسه کمیسیون موردبررسی مجدد قرارگرفته تا تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود ۱۴ . باید خاطرنشان کرد اقدام نمایندگان مجلس مبنی بر حمایت از سرمایهگذاری برای توسعه صنعتی، قابل تقدیر است، اما باید توجه داشت که تصمیمات باید به گونه ای اتخاذ شود تا پیامدهای منفی همچون کاهش درآمدهای دولت و افزایش واردات را نداشته باشد.

دانلود کنید: بررسی مصوبه مجلس پیرامون مالیات بر ارزش افزوده-۱۰۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here