رسا (رصد هفتگی انرژی)- شماره ۶۷

0
113

شصت وچهارمین بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد. در این شماره موضوعات  تصویب یک طرح مالیاتی توسط کمیسیون انرژی مجلس مشوق خا مفروشی و تعیین مالیات ۳۰ درصدی با هدف تجمیع عوارض مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود کنید:

رسا ۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here