مروری بر روند خشک شدن تالاب هورالعظیم

0
115

مقدمه

دشت آزادگان قرار دارد. حدود یک سوم این تالاب در ایران و دوسوم آن در کشور عراق قرار دارد. هورالعظیم
از آبهای اضافه رود کرخه، دویرچ و بخشی از آبهای اضافه اروندرود تشکیل شدهاست.
یکی از کارکردهای مهم تالابها، جلوگیری از طوفان شن و گرد و خاک است. تالاب به وسیله بدنه آبی خود،
گرد و غبار را به تله میاندازد و با این اتفاق، از ورود گردو غبار به دیگر مناطق جلوگیری میکند. طی سالهای
گذشته عوامل مختلف داخلی و خارجی سبب خشک شدن تالاب هورالعظیم شدهاند که این اتفاق موجب تشدید
پدیده گرد و غبار در کشور شده است. در همین رابطه پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، در شهریورماه ۵۲
اعلام نمود که نزدیک به ۵۱ درصد این تالاب خشک شده که به دنبال آن متاسفانه تبدیل به پایگاه و کانون اصلی
تولید ریز گرد برای منطقه شده است .

جمع بندی:

با توجه به اهمیت تالاب هورالعظیم در مهار ریزگردها و همچنین نقش آن در تنوع زیستی گونههای مختلف ۰۲ ، احیای آن ضروری به نظر میرسد. البته این امر، همکاری وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیطزیست را میطلبد. با این اوصاف ضروری به نظر میرسد که علاوه بر رایزنی با کشورهای منطقه جهت تامین حقابه تالاب هورالعظیم، موانع داخلی احیای این تالاب مرتفع شوند؛ به گونهای که نخست وظایف هر ارگان جهت احیای تالابها از جمله تالاب هورالعظیم شفاف و بررسی شود. ناگفته نماند درصورتی میتوان از دیگر کشورها انتظار همکاری داشت که منابع داخلی ریزگردها مهار شوند و کشور در مدیریت این بحران کارنامه موفقی داشته باشد

دانلود کنید:۱۰۲۸_مروری_بر_روند_خشک_شدن_تالاب

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here